Novinky

NF C 17-102:2011

Po vyhlásení výzvy ÚNMS o začatí previerky normy STN 34 1398:2014 v septembri 2015, mohol každý z odbornej i laickej verejnosti a z príslušných úradov podať pripomienky ku norme STN 34 1398:2014. Pripomienky sa postupne zasielali na ÚNMS.

Zvrat nastal po publikovaní článku Ing. G. Krescanka v časopise ATP Journal č.6/2016 (str. 37), v ktorom spochybnil správnosť výpočtu polomeru ochrany E.S.E. podľa STN 34 1398:2014 a NF C 17-102:2011.  Kto si chce článok preštudovať, tu je link :

https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/ATP%20Journal%206%202016.pdf

Článok - hlavne jeho záver, že ochranné pásmo E.S.E. je v skutočnosti výrazne menšie než ponúka výpočet v norme STN 34 1398:2014 a v NF C 17-102:2011, sa stal hlavným argumentom odporcov aktívnych bleskozvodov. Neustále vyzývali na naše stanovisko k záverom článku. Tvrdili sme vtedy a tvrdíme i dnes, že jediný, kto sa môže vyjadriť k napadnutiu normy NF C 17-102:2011, je jej autor (autori).

Preto sme oficiálne vyzvali francúzsky AFNOR (obdoba slovenského ÚNMS) o vydanie oficiálneho stanoviska ku článku Ing. G. Krescanka a jeho publikovaných záverov o chybnej norme NF C 17-102:2011.

Autori normy vypracovali stanovisko ku publikovanému článku Ing. G. Krescanka a oficiálnou cestou bol doručený do ÚNMS SR v Bratislave. Článok vecnou a odbornou argumentáciou s účinným zapojením štatistiky jednoznačne potvrdzuje správnosť výpočtu ochranného pásma v norme NF C 17-102:2011 (výpočet bol prevzatý prekladom aj do normy STN 34 1398:2014) a súčasne poukazuje na nesprávne východiská, na ktorých postavil svoj výpočet Ing. G. Krescanko.

Doručenie oficiálneho stanoviska autorov normy NF C 17-102:2011 zo strany AFNOR do ÚNMS SR Bratislava sa však vôbec nehodilo do plánov odporcov akt. bleskozvodov a toto totálne odignorovali.

Ako všetci isto viete, celý proces "Previerky normy STN 34 1398:2014" sa nakoniec skončil trestuhodným zrušením tejto normy bez náhrady a bez vytvorenia tkzv. prechodného obdobia. Celé zrušenie bolo diletantské, neprofesionálne a tendenčné hlavne zo strany "kompetentných" pracovníkov UNMS.

Cieľom tohto článku je, aby si odborná verejnosť mohla slobodne a bez nátlaku, či iného ovplyvňovania, preštudovať celú problematiku ochrany pred bleskom pomocou aktívneho bleskozvodu priamo od autorov normy NF C 17-102:2011, ktorá je celosvetovým štandardom pri projektovaní, montáži, prevádzke a revíziách aktívnych bleskozvodov.

Tieto informácie sa bežne nedozviete na školeniach odbornej verejnosti v problematike ochrany pred bleskom, ktoré na Slovensku organizujú niektoré firmy a organizácie.

Celý článok si môžete prečítať (stiahnúť) tu:


Zoznam noviniek

PF 2023
PF 2023
Nové hlavice s diaľkovým meraním
Nové hlavice s diaľkovým meraním
PF 2022
PF 2022
Ponuka programov pre výpočty
Ponuka programov výpočtov podľa NF C 17-102:2011
Zákaznícky servis - aktualizácia 2020
Služby pre našich zákazníkov - aktualizácia 2020
BURJ KHALIFA - DUBAI
Viete kde vo svete je najvyššie položené testovacie miesto aktívnych bleskozvodov ESE ? Prečítajte si krátky článok.
Požiare spôsobené bleskom v SR za obdobie rokov 2010-2019
Prehľad požiarov spôsobených v SR v rokoch 2010-2019, ktorý sme obdržali od: Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, Rožňavská 11, 831 04 Bratislava; oddelenie analytické a expertízne
Búrka 117 km od severného pólu
Búrka 117 km od severného pólu
ILPA - Medzinárodná asociácia ochrany pred bleskom
Príspevky a prednášky zo sympózií ILPA
NF C 17-102:2011
Reakcia autorov normy NF C 17-102 na publikovaný článok G. Krescanka ku výpočtu ochranného pásma E.S.E.
Zlepšenie zákazníckeho servisu 4.10.2018
Zavádzame nové služby pre našich zákazníkov
Príručka pre projektantov 2018 22.6.2018
Aktualizovali sme príručku pre projektantov
Aktualizované stanovisko NIP Košice a MPSVaR SR 26.7.2017
ku ochrane objektov pred účinkami atmosférickej elektriny
OZ SLPA 21.3.2017
Ustanovujúce valné zhromaždenie OZ SLPA
25 anniversary 1.3.2017
25. výročie založenia firmy
Nový prospekt WAT Franklinplus 24.3.2015
Ponúkame Vám na stiahnutie nový prospekt.
Program KERAUN - aktívne bleskozvody 2.2.2015
Vydali sme novú verziu 3.0.0 programu KERAUN !
Výkresy pre projektantov 10.12.2014
Aktualizovali sme výkresy pre projektantov.
Zmena označenia hlavíc 26.10.2014
Meníme v súlade s čl. C.2.1.1 prílohy C normy označenie hlavíc.
Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ISODC a ISOnV firmy nVent ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305 a IEC TS 62561-8, resp. pomocou tieneného zvodového kábla nVent ERICO Ericore. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov