WAT Franklinplus

Aktívny bleskozvod s včasnou emisiou výboja WAT Franklinplus

 Popis princípu činnosti zachytávača
 Keď sa blesk priblíži k zemi, vznikne na bleskozvode korónový výboj. V prípade klasického tyčového bleskozvodu sa tento  vzostupný korónový výboj šíri v smere stúpajúcej hlavnej vetvy až po uplynutí dlhej prechodovej fázy. Inicializačný predstih  zachytávača WAT Franklinplus umožňuje skrátenie času, ktorý je nutný na formovanie a spojité šírenie vzostupného  výboja a tým prináša vyššiu účinnosť pri zachytávaní bleskov ako klasický tyčový bleskozvod.

 Vďaka svojmu inicializačnému predstihu vysiela zachytávač WAT Franklinplus vysokonapäťový signál s presne určenou a  riadenou frekvenciou a amplitúdou. Jeho účinnosť je zaručená rýchlym formovaním a šírením sa vzostupnej hlavnej vetvy  pri znížení tvorby priestorového náboja v okolí hrotu. Zachytávač WAT Franklinplus je energeticky sebestačný. Svoju  energiu čerpá z okolitého elektrického poľa, ktoré existuje počas búrky (10 až 20 kV/m). Inicializačný predstih sa spúšťa,  akonáhle okolité pole prekročí špičkovú efektívnu hodnotu, ktorá zodpovedá minimálnemu riziku úderu blesku.

 Hrot zachytávača WAT Franklinplus má za úlohu:
 1. emituje korónový výboj tvorený vysokonapäťovými impulzmi
 2. zachytáva blesk a odvádza ho do zeme

Testovanie Energia potrebná na nabíjanie elektrických zariadení umiestnených vo valci je „nasávaná“ pomocou kovového plášťa valca zachytávača. Kovový valec obsahuje elektronické zariadenie systému, ktoré generuje korónové výboje pomocou dvojice pomocných riadiacich elektród. Tyč na dolnom konci zachytávača je opatrená závitom M20 pre spojenie zachytávača so základnými tyčami. Základná tyč slúži na upevnenie zachytávača WAT Franklinplus pri jeho inštalácii. Dĺžka zostavy môže byť predĺžená pomocou sady nadstavných tyčí. Samotné zberné vedenie (resp. zvod) musí byť pripojený ku zachytávaču pomocou svorky.

Testovanie zachytávačov WAT Franklinplus v nezávislých vysokonapäťových laboratóriách potvrdzuje deklarovanú účinnosť aktívneho bleskozvodu, ktorá spĺňa kritériá normy NF C 17-102:2011. Vydané certifikáty tieto skutočnosti potvrdzujú.
Firma El-Projekt vlastní inšpekčný certifikát od TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ktorý deklaruje zhodu zachytávačov WAT Franklinplus s normou NF C 17-102:2011.

 Od 1.1.2022 sú v ponuke nové hlavice s označením W10+ až W60+. Ide o hlavice, ktoré sú  vybavené  modulom diaľkového merania (testovania) DMW s pripojovacím konektorom s krytím IP67 na spodnej časti tela hlavice (viď obrázok).

Kábel diaľkového merania DMK sa dodáva v klientami požadovanej dĺžke od hlavice až po uvažované miesto dolného ukončenia kábla. Kábel má parametre umožňujúce ich uloženie v súbehu so zvodmi. Dolný koniec kábla musí byť umiestnený do 1m od zvodu - vyžaduje to pripojenie kábla a zvodu ku testovaciemu prístroju WATCONTROL® II.
Dolný konektor kábla DMK je uložený v plastovej škatuli s krytím IP66, umiestnenej v blízkosti (do 1m) zvodového vedenia. Vďaka diaľkovému testovaniu elektroniky hlavice, nie je potrebné hlavice demontovať, resp. testovať hlavicu testovacou sondou nasadenou na hlavicu pomocou 6m teleskopickej tyče.

Parametricky a rozmerovo sú nové hlavice W10+ až W60+ identické s existujúcimi hlavicami W10 až W60.

Nové hlavice W10+ až W60+ sú určené pre osadenie na exponovaných miestach budov a objektov, kde je obtiažny prístup ku testovaniu hlavice, ako sú napr. veže kostolov, vežičky zámkov, kaštieľov, veže hradov, vysoké komíny, vysoké stožiare, komíny v priemyselných areáloch, atď.

Základné parametre zachytávačov WAT Frankliplus:

ΔT [µs] Typ Priemer valca / Celková dĺžka zachytávača [mm] Váha [kg]
10
WAT Franklinplus W10
Ø70 / 330 1,65
20 WAT Franklinplus W20 Ø70 / 330 1,65
30 WAT Franklinplus W30 Ø70 / 330 1,65
45 WAT Franklinplus W45 Ø70 / 330 1,65
60 WAT Franklinplus W60 Ø70 / 330 1,65
ΔT [µs] Typ Priemer valca / Celková dĺžka zachytávača [mm] Váha [kg]
10 WAT Franklinplus W10+ s diaľkovým meranim Ø70 / 330 1,70
20 WAT Franklinplus W20+ s diaľkovým meraním Ø70 / 330 1,70
30 WAT Franklinplus W30+ s diaľkovým meraním Ø70 / 330 1,70
45 WAT Franklinplus W45+ s diaľkovým meraním Ø70 / 330 1,70
60 WAT Franklinplus W60+ s diaľkovým meraním Ø70 / 330 1,70

Matematicko-fyzikálny popis činnosti zachytávača WAT Franklinplus

V priebehu búrky v prírode, ak sú dodržané stanovené priestorové podmienky, zachytávač WAT Franklinplus ako prvý vysiela nahor smerujúci signál. Čas, ktorý týmto získa v porovnaní s klasickým tyčovým bleskozvodom v rovnakých podmienkach, sa nazýva zisk inicializačného predstihu ∆T. Zisk alebo strata inicializačného predstihu sú určené priamo z výsledkov laboratórnych skúšok.

Chránený priestor (viď tabuľku)
Rp: je polomer pôsobenia ochrany v horizontálnej rovine umiestnenej vo vertikálnej vzdialenosti h od hrotu zachytávača [m]
h: je výška hrotu zachytávača nad chráneným objektom (objektmi) [m] Chránený priestor
r: polomer valivej gule ("úderová vzdialenosť") [m], s hodnotami:
20 m pre úroveň ochrany LPL I
30 m pre úroveň ochrany LPL II
45 m pre úroveň ochrany LPL III
60 m pre úroveň ochrany LPL IV

∆L: prírastok dĺžky vzostupnej vetvy aktívneho zachytávača [m]
∆T: predstih iniciácie aktívneho zachytávača [µs]

Rp(h) = √ h (2r - h) + ∆L (2r + ∆L) (pre h >= 5 m)
Rp = h x Rp(5)/5 (pre 2m<= h < 5m)

Pre 2m <= h < 5 m je možné použiť nasledujúcu tabuľku polomerov ochrany.

Polomer ochrany zachytávačov WAT Franklinplus

Úroveň ochrany LPL = I (r = 20 m)
WAT Franklinplus  W10 W20 W30 W45 W60
ΔT [µs] 10 20 30 45 60
h [m] Rp [m]
2 10 14 19 25 31
3 15 22 28 37 47
4 20 29 38 50 62
5 26 37 47 63 78
20 max 30 40 50 65 80
Úroveň ochrany LPL = II (r = 30 m)
WAT Franklinplus W10 W20 W30 W45 W60
ΔT [µs] 10 20 30 45 60
h [m] Rp [m]
2 12 17 21 28 34
3 18 26 32 42 51
4 25 34 43 56 69
5 31 43 54 70 86
20 38 49 59 74 89
30 max 40 50 60 75 90
Úroveň ochrany LPL = III (r = 45 m)
WAT Franklinplus W10 W20 W30 W45 W60
ΔT [µs] 10 20 30 45 60
h [m] Rp [m]
2 15 20 25 32 38
3 22 30 38 48 58
4 30 41 50 64 77
5 37 51 63 80 97
20 49 60 70 86 102
45 max 55 65 75 90 105
Úroveň ochrany LPL = IV (r = 60 m)
WAT Franklinplus W10 W20 W30 W45 W60
ΔT [µs] 10 20 30 45 60
h [m] Rp [m]
2 17 23 28 35 42
3 26 34 42 53 64
4 34 46 57 71 85
5 43 58 71 89 106
20 57 69 80 97 113
60 max 70 80 90 105 120
Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ISODC a ISOnV firmy nVent ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305 a IEC TS 62561-8, resp. pomocou tieneného zvodového kábla nVent ERICO Ericore. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov