Úvod

Izolované zvodové vodiče nVent ERICO (ISOnV) 

 Aby bolo strešné zariadenie chránené pred škodlivými účinkami blesku, musí sa   najprv nachádzať v ochrannej oblasti vyvýšeného vzduchového terminálu, aby sa   predišlo priamemu zásahu bleskom. Po druhé, musí byť dostatočne ďaleko od   vodičov systému ochrany pred bleskom (LPS), spájajúcich tieto vzduchové   terminály, vrátane toho, aby bol dostatočne ďaleko od akýchkoľvek kovových   predmetov zámerne alebo nevyhnutne pripojených k LPS, aby sa predišlo preskokom blesku z LPS ku zariadeniu.

 IEC systém ochrany proti bleskom nazýva túto vzdialenosť „dostatočne ďaleko“ - oddeľovacia vzdialenosť a má výpočtovú metódu na určenie požadovanej vzdialenosti oddeľovania vo všetkých bodoch systému ochrany pred bleskom. Ak je zariadenie bližšie ako oddeľovacia vzdialenosť, musí byť pripevnené k LPS.

Mohlo by sa to zdať zvláštne, ale ak by nebolo pripojené, blesk by napriek tomu preskočil a potenciálne by spôsobil ešte väčšie škody. Bez ohľadu na to, či sú spojené alebo nespojené, existuje riziko poškodenia zariadenia.

Existuje spôsob, ako sa vyhnúť úderu blesku do zariadenia, keď je nevyhnutne príliš blízko k LPS vodič bez toho, aby sme ho museli spájať a bez možnosti následného poškodenia ?

Systém ISOnV je navrhnutý ako riešenie tohto problému.

Jadrom tohto systému je použitie LPS vodičov, ktoré sú skonštruované s vysoko výkonnou izoláciou, aby sa zabránilo elektrickým poruchám (preskokom) aj pri vysokom napätí spôsobenom úderom blesku. Od svojho vývoja nVent ERICO izolované zvodové vodiče s priekopníckym využitím polovodivého plášťa preukázali svoju spoľahlivosť na desiatkach tisíc štruktúr v priebehu niekoľkých desaťročí.

Vodiče ISOnV boli špeciálne navrhnuté a testované podľa IEC TS 62561-8 na použitie s izolovaným LPS ako je opísané v norme IEC 62305.


Zvodový vodič Ericore

               ZVODOVÝ VODIČ ERICORE

Viacvrstvový nízkoimpedančný izolovaný vodič Ericore vedie bleskový výbojový prúd do zeme s minimálnym nebezpečenstvom bočných výbojov. Jedinečný polovodivý vonkajší plášť umožňuje elektrostatické spojenie budovy pomocou káblových vodivých svoriek.

Po ukončení rozsiahlych štúdií o potenciálnom náraste napätia v štruktúrach v dôsledku zásahov blesku bol vyvinutý kábel Ericore. Tento kábel sa skladá zo starostlivo vybraných dielektrických materiálov, ktoré vytvárajú kapacitnú rovnováhu a pomáhajú zaistiť integritu izolácie pri vysokých impulzných podmienkach.

Jedinečná schopnosť Ericore obmedziť výbojový prúd a súčasne podporovať elektrické pospájanie pomáha zaistiť minimálne riziko pre budovy, obyvateľov a citlivú elektroniku.

TECHNICKÉ A KONŠTRUKČNÉ VLASTNOSTI VODIČA ERICORE

Zvodové vodiče Ericore boli navrhnuté tak, aby spĺňali kritériá účinného a spoľahlivého zvodového vodiča, s týmito kľúčovými charakteristikami:

• nízka induktancia na jednotku dĺžky
• nízka prepäťová impedancia
• starostlivo kontrolované vnútorné rozdelenie
  elektrického poľa, aby sa minimalizovalo
  napätie poľa v súčasných impulzných podmienkach
• starostlivo navrhnutý, horné ukončenie znižujúce namáhanie

 Aby sme pochopili technickú hodnotu kábla, je potrebné najskôr preskúmať problémy spojené s bežnými zvodovými vodičmi. Hodnota induktancie 1,6 μH/m sa zvyčajne považuje za pomerne malú. Avšak keď prúd blesku stúpa rýchlosťou1000 A za sekundu, efekt induktancie sa stáva dominantným. Napríklad na jednom 60m dlhom zvodovom vodiči narastie napätie presahujúce 1 000 000 V pri aplikácii priemerného výboja. Z tohto dôvodu má vodič Ericore významnú výhodu v porovnaní s konvenčnými vodičmi zvodov.

PREČO POUŽIŤ ERICORE ?

Zvodový vodič Ericore je účelovo navrhnutý nízkoindukčný kábel s nízkou impedanciou,určený na minimalizovanie nárastu napätia v dôsledku bleskových impulzov. Tento kábel poskytuje výrazne vyšší výkon ako akýkoľvek bežný vysokonapäťový kábel a je špeciálne navrhnutý na riadenie bleskových impulzov. Hlavným nebezpečenstvom pri regulácii bleskových impulzov je veľmi rýchly čas nábehu napätia a prúdu po zachytení úderu blesku. Pre lepšie porozumenie technickým hodnotám kábla, je potrebné skontrolovať mechanizmus blesku a výsledné zvýšenie napätia. Napätie medzi vnútorným vodičom a vonkajším plášťom je určené tromi rôznymi parametrami. Tieto sú dominantné v rôznych fázach počas prevádzky kábla pri privádzaní bleskovej energie do zeme.

HLAVNÉ BENEFITY 

• V kábli je vedený bleskový impulz a polovodivý vonkajší plášť je ku konštrukcii pripojený kovovými svorkami, čo znamená, že riziko bočných výbojov je zanedbateľné.
• Nízka charakteristická impedancia kábla minimalizuje vnútorné dielektrické zlyhanie
• Kábel je možné viesť mimo citlivých zariadení, elektrických rozvodov, oceľových konštrukcií a pracovných priestorov
• Použitie jedného izolovaného zvodového kábla na rozdiel od viacerých klasických zvodov (nahradí až 10 zvodov)
• Jednoduchá montáž
• Minimálna údržba

PLNIVO PRE ZVÝŠENIE 
EFEKTÍVNEHO PRIEMERU

I

HLAVNÝ VODIČ

I

I

DVOJITÁ VRSTVA MEDENEJ PÁSKY

I

TROJITÁ VRSTVA IZOLÁCIE (POLOVODIVÁ)

I

I

MEDENÁ OCHRANNÁ PÁSKA

I

I

I

ELEKTRICKY VODIVÝ PLASTICKÝ PLÁŠŤ

Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ISODC a ISOnV firmy nVent ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305 a IEC TS 62561-8, resp. pomocou tieneného zvodového kábla nVent ERICO Ericore. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov