Novinky

Aktualizované stanovisko NIP Košice a MPSVaR SR

Dňa 25.7.2017 uverejnil Národný inšpektorát práce Košice (ďalej NIP) na svojej www stránke materiál s názvom :

STANOVISKO NIP KOŠICE a MPSVaR SR KU OCHRANE OBJEKTOV
PRED ÚČINKAMI ATMOSFÉRICKEJ ELEKTRINY

 

Uverejňujeme celý text stanoviska NIP bez jeho úprav.

STANOVISKO NIP KOŠICE a MPSVaR SR KU OCHRANE OBJEKTOV

PRED ÚČINKAMI ATMOSFÉRICKEJ ELEKTRINY

(uverejnené na stránke NIP Košice dňa 25.7.2017 a aktualizované 12/2019)

Národný inšpektorát práce vychádzajúc zo stanoviska Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky reagujúc na viaceré otázky žiadateľov o informácie ohľadne dodržiavania právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti technických zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) v nadväznosti na vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) po zrušení STN 34 1398:2014 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody, vydáva nasledovné stanovisko.

Prevádzkovanie aktívnych bleskozvodov, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 01. 03. 2017

Pri bleskozvodnom zariadení vyhotovenom a uvedenom do prevádzky v dobe platnosti STN 34 1398:2014, revízny technik môže aj naďalej overovať bezpečnosť aktívneho bleskozvodu odbornou prehliadkou a odbornou skúškou podľa tejto STN. Ak bleskozvodné zariadenie na príslušnom objekte vyhovuje tejto norme, je ho možné ponechať v prevádzke. Ak na základe zistení z kontrolnej činnosti podľa § 9 zákona bleskozvodné zariadenie nevyhovuje bezpečnostným požiadavkám zamestnávateľ je povinný odstrániť v zaujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nedostatky zistené kontrolnou činnosťou a za účelom minimalizácie rizík plánovať jeho rekonštrukciu. V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnávateľ je povinný odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie, a ak to podľa dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov nie je možné, vykonať opatrenia na ich obmedzenie a pripraviť opatrenia na ich odstránenie (§ 6 ods. 1 písm. f) zákona).

Uvedenie do prevádzky tých aktívnych bleskozvodov, ktorých projektová dokumentácia bola vypracovaná a schválená pred 01. 03. 2017

Ak projektová dokumentácia aktívneho bleskozvodu bola vypracovaná a schválená pred zrušením normy STN 34 1398:2014 podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona alebo všetky rozpracované aktívne bleskozvody zaradené ako vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A, ktorých technická dokumentácia bola posúdená a bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. do 01. 03. 2017, sa môžu dokončiť podľa týchto schválených dokumentácií. Pred uvedením týchto zariadení do prevádzky úradná skúška a odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva podľa normy, ktorá bola schválená v projektovej dokumentácií a podľa ktorej bolo zariadenie namontované, t. j. STN 34 1398:2014. Inšpektorát práce bude v rámci kolaudácie stavby a jej zmien považovať toto za splnenie požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ochrana budov pred účinkami atmosférickej elektriny od 01. 03. 2017

Ochrana budov pred účinkami atmosférickej elektriny sa preukazuje splnením požiadaviek uvedených v súbore STN EN 62 305 1 až 4.

Podľa § 38 ods. 1 zákona, ak zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spôsobom alebo postupom upraveným v slovenskej technickej norme, toto plnenie sa považuje za splnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; tieto povinnosti možno splniť aj iným preukázateľne primeraným spôsobom.

Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, môže splniť požiadavky na ochranu pred bleskom aj iným spôsobom po preukázaní splnenia bezpečnostných požiadaviek, ktoré nesmú zvyšovať úroveň rizík technického zariadenia nad úroveň rizík definovaných v technickej norme.

Zamestnávateľ môže splniť požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) aj iným preukázateľne primeraným spôsobom (napr. skúškami, meraniami, certifikáciou), pričom musí byť zachovaná aspoň minimálna úroveň BOZP stanovená v príslušných STN. Ak sa projektant elektrického zariadenia – ochrany objektu pred účinkami atmosférickej elektriny rozhodne v súlade s § 38 ods. 1 a 3 zákona o BOZP použiť iný postup, ako je uvedený v platnej slovenskej technickej norme (napr. STN EN 62 305-2:2013), musí vypracovať analýzu rizík a na základe tejto analýzy navrhnúť riešenie pri dodržaní minimálnej úrovne ochrany bezpečnosti a zdravia stanovenej v platných STN. Projektant sa v navrhovanom riešení musí vysporiadať s vonkajšou, vnútornou a koordinovanou ochranou objektu pred účinkami atmosférickej elektriny a stanoviť požiadavky na overenie bezpečnosti (postup a vyhodnotenie odbornej prehliadky a odbornej skúšky, prípadne úradnej skúšky) ním navrhovaného riešenia. V jeho návrhu musí byť podrobne rozpracované vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z jeho navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach a musí vypracovať nielen konštrukčnú dokumentáciu, ale aj sprievodnú technickú dokumentáciu s uvedením informácií o bezpečnom umiestnení, inštalácii, používaní, kontrole, údržbe a oprave elektrických zariadení v súlade s § 4 ods. 1 a ods. 2 zákona o BOZP. V takýchto prípadoch projektant musí stanoviť aj spôsob overenia bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia elektrického odbornou prehliadkou a odbornou skúškou, prípadne úradnou skúškou, ak sa jedná o vyhradené technické zariadenie elektrické skupiny A.

Komentár ku stanovisku :

Posledný odstavec stanoviska dáva projektantom návod na riešenie ochrany pred bleskom :

- ochranu pred bleskom môžete riešiť E.S.E. zachytávačom podľa normy NF C 17-102:2011
- riešenie ochrany musí byť také, aby doloženým výpočtom rizika podľa prílohy A normy bolo preukázané,
  že riziká nepresahujú tolerovateľnú úroveň danú  v norme STN EN 62305-2:2013

Celé stanovisko si môžete prečítaj aj priamo na stránke NIP Košice.  

 

Zoznam noviniek

PF 2023
PF 2023
Nové hlavice s diaľkovým meraním
Nové hlavice s diaľkovým meraním
PF 2022
PF 2022
Ponuka programov pre výpočty
Ponuka programov výpočtov podľa NF C 17-102:2011
Zákaznícky servis - aktualizácia 2020
Služby pre našich zákazníkov - aktualizácia 2020
BURJ KHALIFA - DUBAI
Viete kde vo svete je najvyššie položené testovacie miesto aktívnych bleskozvodov ESE ? Prečítajte si krátky článok.
Požiare spôsobené bleskom v SR za obdobie rokov 2010-2019
Prehľad požiarov spôsobených v SR v rokoch 2010-2019, ktorý sme obdržali od: Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, Rožňavská 11, 831 04 Bratislava; oddelenie analytické a expertízne
Búrka 117 km od severného pólu
Búrka 117 km od severného pólu
ILPA - Medzinárodná asociácia ochrany pred bleskom
Príspevky a prednášky zo sympózií ILPA
NF C 17-102:2011
Reakcia autorov normy NF C 17-102 na publikovaný článok G. Krescanka ku výpočtu ochranného pásma E.S.E.
Zlepšenie zákazníckeho servisu 4.10.2018
Zavádzame nové služby pre našich zákazníkov
Príručka pre projektantov 2018 22.6.2018
Aktualizovali sme príručku pre projektantov
Aktualizované stanovisko NIP Košice a MPSVaR SR 26.7.2017
ku ochrane objektov pred účinkami atmosférickej elektriny
OZ SLPA 21.3.2017
Ustanovujúce valné zhromaždenie OZ SLPA
25 anniversary 1.3.2017
25. výročie založenia firmy
Nový prospekt WAT Franklinplus 24.3.2015
Ponúkame Vám na stiahnutie nový prospekt.
Program KERAUN - aktívne bleskozvody 2.2.2015
Vydali sme novú verziu 3.0.0 programu KERAUN !
Výkresy pre projektantov 10.12.2014
Aktualizovali sme výkresy pre projektantov.
Zmena označenia hlavíc 26.10.2014
Meníme v súlade s čl. C.2.1.1 prílohy C normy označenie hlavíc.
Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ISODC a ISOnV firmy nVent ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305 a IEC TS 62561-8, resp. pomocou tieneného zvodového kábla nVent ERICO Ericore. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov