el-projekt.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Novinky

Stanovisko NIP Košice a EIC Prešov

Dňa 23.3.2018 sme požiadali jednu z OPO (Oprávnená Právnická Osoba) - firmu E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. Prešov o ich stanovisko ku posudzovaniu projektov aktívnych bleskozvodov spracovaných podľa francúzskej normy NF C 17-102:2011.

Tu je ich oficiálne stanovisko i s textom e-mailu:

Prajem príjemný deň
K aktívnym bleskozvodom EIC s.r.o. zaujala stanovisko v zmysle platnej legislatívy v SR a vyjadrenia NIP ktorý odpovedal na dotaz EIC s.r.o..

Odpoveď NIP
Dobrý deň,
s odstupom času a na základe podrobnejších informácií k danej problematike Národný inšpektorát práce prehodnotil svoje stanovisko č.: NIP/NIP_ORIP/BEZ/2017/3686 zo dňa 12. 06. 2017 a vydal nové stanovisko zo dňa 25. 07. 2017, ktoré je uvedené na internetovej stránke Národného inšpektorátu práce: https://www.ip.gov.sk/ochrana-objektov-pred-ucinkami-atmosferickej-elektriny/ Stanovisko uverejnené na internetovej stránke Národného inšpektorátu práce automaticky ruší pôvodné stanovisko č.: NIP/NIP_ORIP/BEZ/2017/3686 zo dňa 12. 06. 201 7.

Zároveň dodávame, že v súčasnosti pri realizácií ochrany objektov pred účinkami atmosférickej elektriny sa postupuje podľa súboru noriem STN EN 62 305. Je možné použiť aj iný postup, ako definuje uvedený súbor noriem, ale daný postup nesmie zvyšovať riziko oproti uvedenému súboru noriem.

Za projektované riešenie ochrany objektov pred bleskom, vrátane analýzy a vyhodnotenia rizík je zodpovedný projektant.

S pozdravom

Ing. Bohuslav Fendrych
  riaditeľ spoločnosti

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.
Volgogradská 8921/13 ; 080 01 Prešov ; Slovensko
Mobil: +421 918562987
Tel:     +421 51 7485088
Fax:    +421 51 7485080
E-mail : fendrych@eic.eu.sk
              eic@eic.eu.sk
www.eic.eu.sk

Tu je celé stanovisko NIP a EIC :

STANOVISKO NIP

Aktualizované: 25.07.2017 07:57

Národný inšpektorát práce vychádzajúc zo stanoviska Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky reagujúc na viaceré otázky žiadateľov o informácie ohľadne dodržiavania právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti technických zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) v nadväznosti na vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynov&yacu te;mi a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) po zrušení STN 34 1398:2014 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody, vydáva nasledovné stanovisko.

Prevádzkovanie aktívnych bleskozvodov, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 01. 03. 2017

Pri bleskozvodnom zariadení vyhotovenom a uvedenom do prevádzky v dobe platnosti STN 34 1398:2014, revízny technik môže aj naďalej overovať bezpečnosť aktívneho bleskozvodu odbornou prehliadkou a odbornou skúškou podľa tejto STN. Ak bleskozvodné zariadenie na príslušnom objekte vyhovuje tejto norme, je ho možné ponechať v prevádzke. Ak na základe zistení z kontrolnej činnosti podľa § 9 zákona bleskozvodné zariadenie nevyhovuje bezpečnostným požiadavkám zamestnávateľ je povinný odstrániť v zaujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nedostatky zistené kontrolnou činnosťou a za účelom minimalizácie rizík plánovať jeho rekonštrukciu. V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri pr&aa cute;ci zamestnávateľ je povinný odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie, a ak to podľa dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov nie je možné, vykonať opatrenia na ich obmedzenie a pripraviť opatrenia na ich odstránenie (§ 6 ods. 1 písm. f) zákona).

Uvedenie do prevádzky tých aktívnych bleskozvodov, ktorých projektová dokumentácia bola vypracovaná a schválená pred 01. 03. 2017

Ak projektová dokumentácia aktívneho bleskozvodu bola vypracovaná a schválená pred zrušením normy STN 34 1398:2014 podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona alebo všetky rozpracované aktívne bleskozvody zaradené ako vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A, ktorých technická dokumentácia bola posúdená a bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. do 01. 03. 2017, sa môžu dokončiť podľa týchto schválených dokumentácií. Pred uvedením týchto zariadení do prevádzky úradná skúška a odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva podľa normy, ktorá bola schválená v projektovej dokumentácií a podľa ktorej bolo zariadenie namontované, t. j. STN 34 1398:2014. Inšpektorát práce bude v rámci kolaudácie stavby a jej zmien považovať toto za splnenie požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ochrana budov pred účinkami atmosférickej elektriny od 01. 03. 2017

Ochrana budov pred účinkami atmosférickej elektriny sa preukazuje splnením požiadaviek uvedených v súbore STN EN 62 305 1 až 4.

Podľa § 38 ods. 1 zákona, ak zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spôsobom alebo postupom upraveným v slovenskej technickej norme, toto plnenie sa považuje za splnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; tieto povinnosti možno splniť aj iným preukázateľne primeraným spôsobom.

STANOVISKO EIC s.r.o.

  1. Certifikáty, stanoviská a pod. vydané pred 1.3.2017 o zhode aktívnych bleskozvodov s normou STN 34 1398:2014 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody, ostávajú aj naďalej v platnosti.
  2. Zariadenia uvedené do prevádzky podľa tejto normy nemusia byť na základe jej zrušenia bez náhrady rekonštruované a „prerobené“ podľa súboru EN 62305.
  3. Projektovú dokumentáciu, ktorá bola vypracovaná do 01.03.2017 a v ktorej je ochrana pred bleskom riešená podľa normy STN 34 1398:2014 (zrušenej od 1.3.2017), posudzujeme aj po termíne 1.3.2017 ako riešenie vyhovujúce vtedy platnej norme a tento stav nepovažujeme za nedostatok. Môžeme iba upozorniť žiadateľa, že použitá norma bola od 1.3.2017 zrušená bez náhrady. Je na žiadateľovi (investor, prevádzkovateľ a pod.) či bude takýto projekt realizovať.

    Termín do kedy musia byť takéto projekty realizované závisí zase od investora, prevádzkovateľa a pod., nie je daný zákonom. V stavebnom zákone platí napríklad § 81 ods.2: Ak v priebehu uskutočňovania stavby dôjde k zmene technických predpisov, podľa ktorých bola spracovaná projektová dokumentácia, prihliada na ne stavebný úrad len vtedy, pokiaľ sa ich ustanovenia vzťahujú aj na stavby projektované a uskutočňované pred ich účinnosťou.
  4. Ak dostaneme na posúdenie projektovú dokumentáciu, ktorá bola vypracovaná po 1.3.2017, v ktorej je ochrana pred bleskom riešená v súlade s už zrušenou normou STN 34 1398:2014, budeme tento stav považovať za nedostatok a v texte nedostatku uvedieme, že ochrana pred bleskom je riešená v súlade s neplatnou normou, zrušenou bez náhrady od 1.3.2017 a toto riešenie nevyhovuje platným normám o ochrane pred bleskom daných súborom noriem STN EN 62305.
  5. Ak dostaneme po 1.3.2017 na posúdenie projektovú dokumentáciu podľa špecifických noriem uvedených v projektovej dokumentácií, v ktorej je ochrana pred bleskom riešená v súlade so zahraničnou verejne prístupnou normou, ktorú prijala zahraničná národná normalizačná organizácia (napríklad francúzska norma NF C 17-102), posúdime takúto projektovú dokumentáciu podľa takejto klientom požadovanej normy.

Zákazník v objednávke špecifikuje kritéria podľa ktorých chce posúdiť PD.
V závere uvedieme upozornenie: že toto riešenie nevyhovuje platným normám v SR -  o ochrane pred bleskom ktoré sú dané súborom noriem STN EN 62305.

Je na žiadateľovi (investor, prevádzkovateľ a pod.) či bude takýto projekt realizovať.

Koniec textu stanoviska.

Uvedené stanovisko si môžete stiahnúť tu.

Zoznam noviniek

Zákaznícky servis - aktualizácia 2020
Služby pre našich zákazníkov - aktualizácia 2020
BURJ KHALIFA - DUBAI
Viete kde vo svete je najvyššie položené testovacie miesto aktívnych bleskozvodov ESE ? Prečítajte si krátky článok.
Požiare spôsobené bleskom v SR za obdobie rokov 2010-2019
Prehľad požiarov spôsobených v SR v rokoch 2010-2019, ktorý sme obdržali od: Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, Rožňavská 11, 831 04 Bratislava; oddelenie analytické a expertízne
ILPA - Medzinárodná asociácia ochrany pred bleskom
Príspevky a prednášky zo sympózií ILPA
PF 2020
PF2020
NF C 17-102:2011
Reakcia autorov normy NF C 17-102 na publikovaný článok G. Krescanka ku výpočtu ochranného pásma E.S.E.
Zlepšenie zákazníckeho servisu 4.10.2018
Zavádzame nové služby pre našich zákazníkov
Príručka pre projektantov 2018 22.6.2018
Aktualizovali sme príručku pre projektantov
Stanovisko NIP Košice a EIC Prešov 26.3.2018
ku posudzovaniu projektov ochrany pred bleskom projektovaných podľa normy NF C 17-102:2011
Stanovisko NIP Košice a MPSVaR SR 26.7.2017
ku ochrane objektov pred účinkami atmosférickej elektriny
OZ SLPA 21.3.2017
Ustanovujúce valné zhromaždenie OZ SLPA
25 anniversary 1.3.2017
25. výročie založenia firmy
Nový prospekt WAT Franklinplus 24.3.2015
Ponúkame Vám na stiahnutie nový prospekt.
Program KERAUN - aktívne bleskozvody 2.2.2015
Vydali sme novú verziu 3.0.0 programu KERAUN !
Výkresy pre projektantov 10.12.2014
Aktualizovali sme výkresy pre projektantov.
Zmena označenia hlavíc 26.10.2014
Meníme v súlade s čl. C.2.1.1 prílohy C normy označenie hlavíc.
Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ISODC a ISOnV firmy nVent ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305 a IEC TS 62561-8, resp. pomocou tieneného zvodového kábla nVent ERICO Ericore. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov