Činnosť

Obchodná činnosť

 • predaj aktívnych bleskozvodov typu WAT Franklinplus (veľkoobchod, maloobchod)
 • montáž aktívnych bleskozvodov typu WAT Franklinplus vr. kotviaceho materiálu našimi montážnymi partnermi
 • montáž tuzemských materiálov zberných vedení, zvodov a uzemňovacích sústav aktívnych bleskozvodov našimi montážnymi partnermi
 • predaj zvodičov bleskového prúdu, prepäťových ochrán a bleskoistiek z produkcie výrobcu LEUTRON GmbH Nemecko
 • predaj izolovaných zvodových káblov typu ISODC, ISOnV a Ericore z produkcie firmy nVent ERICO (U.S.A.)
 • predaj programov autorskej firmy ASTRA MS Software s.r.o. Zlín, ČR pre projektantov elektro projektov silnoprúdu, slaboprúdu, merania a regulácie, pre projektantov vzduchotechniky, zdravotechniky, potrubných rozvodov, programy pre výpočty tepelných strát, výpočtov denného, umelého osvetlenia a oslnenia, programov pre rozpočtovanie stavieb apod.

Projekčná činnosť - spracovanie projektov

 • bleskozvodná inštalácia a uzemňovacie sústavy – aktívne bleskozvody
 • vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím
 • elektroinštalácie priemyselných objektov
 • elektroinštalácie objektov občianskej výstavby

Ostatné

 • návrhy a výpočty ochranných sústav aktívneho bleskozvodu podľa NF C 17-102:2011
 • náhrady klasického bleskozvodu za ochranné sústavy aktívnych bleskozvodov
 • manažérstvo rizika podľa prílohy A normy NF C 17-102:2011, resp. podľa normy STN EN 62305-2:2013
 • školenia projektantov na projektovanie ochrany objektov pomocou aktívnych bleskozvodov
 • školenia montérov na montáže aktívnych bleskozvodov vr. kotviaceho materiálu
 • poradenská služba, konzultácie
 • spracovanie odborných posudkov apod.
 • vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) elektroinštalácií, bleskozvodov, uzemnenia vr. el. zariadení do1kV
 • vykonávanie funkčných skúšok aktívnych bleskozvodov typu WAT Franklinplus testovacím prístrojom  WATControl® II
 • požičiavanie testovacieho prístroja WATControl® II na vykonávanie funkčných skúšok revíznym technikom, montážnym firmám, správcovským firmám, apod.
  (len osobne u našich servisných firiem pri prevzatí a vrátení prístrojov - žiadne posielanie prístrojov špedičkami, resp. kuriermi a poštou!)

Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ISODC a ISOnV firmy nVent ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305 a IEC TS 62561-8, resp. pomocou tieneného zvodového kábla nVent ERICO Ericore. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov