Ochrana osobných údajov

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

Podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len „zákon“)

PREVÁDZKOVATEĽ

Obchodné meno: Ing. Michal Krempa – EL - Projekt

Sídlo: Moldavská 17, 040 11 Košice

IČO: 17174708

Zapísaný v Okresný úrad Košice Číslo živnostenského registra: 803-3759

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Kontaktná osoba: Ing. Michal Krempa

         +421905590625                       elpro@el-projekt.sk            Moldavská 17, 040 11 Košice

Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ISODC a ISOnV firmy nVent ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305 a IEC TS 62561-8, resp. pomocou tieneného zvodového kábla nVent ERICO Ericore. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov